Ecomuseo Son Lladó

1. CONDICIONAMENT D’ESPAIS I RECURSOS. Restauració de la cotxera de l’edifici principal de Son Lladó i d’una part del paller i magetzem agrícola per ser emprats com sales expositives de l’ Ecomuseu. En un d’aquests espais, com exposició d’un recurs visual, reproduint l’estructura i funcionament d’una finca tradicional de regadiu del municipi de Campos als anys 50, es construirà un pou figurat, instal·lant després d’una restauració prèvia, un dels primers equips d’extracció d’aigua montats a Campos funcionant amb bombes de pistó accionades per motors de gas-oil. També es construirà un molí de vent tradicional a escala, totalment equipat per a bombeig d’aigua dins un safreix ja existent. Dos autèntics símbols emblemàtics del paisatge rural de Campos, imprescindibles per poder entendre on situar la realitat i la identitat del municipi.

De cara a facilitar accessos i serveis específics per a discapacitats, estan contemplades també diferents actuacions. En una primera fase s’escometran obres de reacondicionament de l’espai, facilitant accessos amplis i adequats per a persones amb mobilitat reduïda, així com l’adaptació d’un bany amb les dimensions i mobiliari específics per a aquest tipus de públic. En una segona fase, s’adaptaran els continguts i explicacions del futur Ecomuseu a persones amb tot tipus de discapacitats, per facilitar l’accés a tothom.

2. RECERCA I DOCUMENTACIÓ. De cara a la seva posterior posada en valor com a recursos turístics, en aquesta primera fase del projecte s’escometrà un intens treball de documentació (a nivell d’informació i recursos fotogràfics i audiovisuals), restauració d’eines antigues i d’entrevistes personals amb agents clau en el mapa rural del municipi de Campos, principalment pageses, ferrers i mecànics que ja estiguin en un període avançat d’edat i amb els quals resulta imprescindible parlar per salvaguardar tot el coneixement i sabrer fer lligat a pràctiques agrícola-ramaderes del municipi de Campos. A partir d’aquest estudi de recerca i documentació, s’elaborarà un glossari de termes, eines i tècniques tradicionals i històriques relacionades, que serviran com a eix conductor de futurs recorreguts i actuacions a l’Ecomuseu Son Lladó.

Ecomuseo Son Lladó

3. ÀMBIT EDUCATIU. El vessant educatiu serà un dels eixos fonamentals del futur Ecomuseu Son Lladó. Es treballarà en diferentes unitats didàctiques, adaptant els futurs continguts a visites escolars, amb un treball implícit de forma prèvia i posterior a la visita. L’objectiu és desenvolupar un component educacional des d’edats primerenques entorn de l’estima de la identitat rural que els envolta, en aquest cas de Campos, on els nens puguin aprendre de forma pràctica qüestions relacionades amb el patrimoni natural, la cultura i el seu valor etnogràfic. Tot això introduint valors lligats a la pràctica d’un turisme sostenible perquè, d’alguna manera, puguin aprendre sense adonar-se que existeixen diferents societats, i que cada regió té les seves pròpies característiques i costums. Tot això contribuirà a crear en el nen una actitud oberta i tolerant cap als altres, ampliarà la seva curiositat per tot allò que és aliè al seu entorn social i posarà els fonaments pel que pot ser un viatge responsable i integrador amb els llocs que visiti en el futur.

4. PAISATGISME COMESTIBLE I PERMACULTURA: Implementació de tècniques de bosc comestible seguint patrons i mètodes de permacultura, que sigui capaç de reproduir un ecosistema agrícola que produeixi menjar i aporti riquesa mediambiental i ecològica. Buscant una projecció a llarg termini, es combinaran espècies d’arbres amb arbustos i plantes, adaptades a les condicions climàtiques, paisatgístiques i naturals de la Finca Son Lladó, per obtenir així un ecosistema més resistent als recursos, a la pluviometria de la zona i menys depenent dels combustibles fòssils . Tot això tractant de millorar fins i tot els rendiments dels sistemes naturals, buscant connexions simbiòtiques que millorin les propietats de cadascun dels elements i éssers vius, dissenyant un hàbitat agradable i un model agrícola-ramader en perfecte equilibri.