El pagès o foraviler, que es com es denomina a Campos a la persona que treballa la terra i que viu normalment a l’explotació, fora de la vila, és l’antic ofici relacionat per excel·lència. En aquest sentit, els mètodes de treball de la terra i criança d’animals res tenen a veure als nostres dies amb com es feia abans.

En qualsevol cas, ens centrarem però amb els antics oficis vinculats a les pràctiques agrícoles pròpies de la zona, bé en vies de desaparició, bé que hagin evolucionat en el temps, mantenint-se gràcies a la industrialització i modernització del camp, o bé que hagin desaparegut de les explotacions al deixar de ser viables.

Hi havia multitud de treballs que realitzaven en el seu dia jornalers especialitzats, una mà d’obra que va ser substituïda per la mecanització o que va deixar d’interessar per canvis a les pràctiques agrícola-ramaderes, cercant una major rendibilitat del sector. Per exemple, els segadors, els tomadors d’ametlles, les collidores de tàperes o els tonadors. Fins i tot els matancers,  els pastors o els porquers podrien formar part d’aquest grup.

El marger n’és un altre exemple, encara que gran part d’ells varen poder reconvertir-se i aprofitar el boom de la construcció, que a l’illa va demandar gent que sabés treballar la pedra.

També la figura del placer, que va a vendre al mercat els productes de la pròpia l’explotació, es troba en un clar retrocés a causa de la instal·lació de grans superfícies comercials i dels actuals hàbits de compra de la població. Al mateix temps, n’hi va haver d’altres més acords amb la denominació d’artesans, com varen ser aquells que fabricaven els collarets per la subjecció dels picarols a les ovelles, amb fusta de lledoner. També els mateixos fabricants dels picarols, fets amb xapa de ferro o els  cordadors de cadires, que a cada casa s’hi podia trobar una persona especialitzada.

Centrats en la realitat específica de Campos, a principis del segle XX es pot xerrar també d’uns oficis molt específics. Amb la necessitat de l’excavació de pous va aparèixer la figura del picador. Amb l’ajuda d’un picó, una aixada, un càvec i una senalla, havia d’excavar un forat no més gros de 1,50 metres quadrats. I tot això sense perdre la verticalitat  a una profunditat suficient com per arribar a l’aigua subterrània (manualment es va aconseguir arribar fins als 50 metres de profunditat). Posteriorment, l’arribada del compressor d’aire va facilitar molt el procés de picat de la roca.

El picapedrer era qui s’encarregava de col·locar els travessers, unes barres que es col·locaven de manera transversal en el pou cada 1,50 metres fabricades amb fusta d’ametller. Feien la funció d’escala fins arribar a l’aigua, a on també fixava amb una base de formigó les bombes de pistó. Així mateix, la fabricació i col·locació del molí de vent va fer que fusters i ferrers, que ja tenien unes habilitats més que demostrades, com l’exhibida en la fabricació de les rodes dels carros de tir, es capacitaren i especialitzaren també per escometre aquests nous requeriments.

Amb la instal·lació dels motors dièsel, que varen fer funcionar les mecanitzacions dels pous en substitució dels molins de vent i varen possibilitar extreura aigua a més fondaria, va entrar en joc un nou especialista: el ferrer-mecànic. Quasi tots els ferrers de Campos comptaven amb una persona capacitada primer per instal.lar els vergats i les bombes als pous i després per baixar  fins l’aigua quan es requeria per la seva reparació, ja que eren les parts de la instal.lació que presentaven majors incidències. També hi havia tallers amb un operari amb coneixements de mecànica especialitzat en la instal·lació i la reparació dels motors dièsel.

La xarxa d’electrificació rural del municipi de Campos, juntament amb les noves tècniques d’excavació de pous, va possibilitar la perforació i extracció d’aigua a major profunditat. Això va suposar un auge dels motors elèctrics i l’aparició de les primeres bombes submergibles, en detriment de tota aquesta enginyeria instal·lada per fer aflorar l’aigua a la superfície.

D’altra banda, el selleter, la persona que treballa diversos articles de cuir i les guarnicions per les cavalleries, necessari sempre pel un món rural depenent dels equins, va jugar un paper clau en el desenvolupament agricola-ramader de Campos, i va veure incrementat notablement el seu treball. Juntament amb el de ferrador son dos oficis antics que perviuen gràcies al nou rol d’oci i entreteniment que ha agafat la figura del cavall.

El fariner també va tenir una importància capital en el desenvolupament de la societat. No només a Campos, a on es va arribar a comptar amb 33 molins fariners, sinó també a nivell global. En terra de cereals, amb una població en augment i amb el sorgiment d’una ramaderia que demandava el consum de farines primer i de pinsos compostos després, la seva funció va ser imprescindible. Va ser així fins que la importació de farines i el control del mercat per altres agents va marcar el seu declivi.