Malgrat el desplegament d’enginy que representa un molí de vent per extracció d’aigua, l’explicació teòrica resulta dels més senzill.

El molí consta d’un eix fixat a les pales (Veles), que la força del vent fa girar i per mitjà d’uns engranatges es converteix el moviment de rotació en un altre de translació que realitza l’acció de pujada i baixada del vergat que activa el pistó de la bomba i provoca l’empenta de l’aigua cap amunt.

En aquest post descobrirem totes les peces que formaven part d’aquest conjunt, la seva funció i la nomenclatura tècnica afí (inventada en certs vocables), que van utilitzar els mestres artesans que es van dedicar a la seva construcció a Mallorca i en especial a la zona de Campos.

Molino viento nomenclatura

Publiquem tot seguit el glossari de termes que va redactar D. Joan Vidal Ollers en el seu llibre «Molins de vent i molins de Ramell a Campos» l’any 1987. Ho fem per ordre alfabètic, estant representats tots els termes a la imatge i l’esquema adjunts.

esquema mecanismo extracción agua molino Ramell

ANTENA: Barra gruixada, ordinàriament d’uns 4,20 m. de llargària,més ampla damunt, clavada a l’Estrella amb tres perns.

ARO: Cercle, de fusa, clavat al mig del sòtil de l’Envelador, per a subjectar la Torre que passa per dins d’ell.

BIELA: Barra de fusta que va dins el caixò de la Torre. Abaix porta una forqueta juntada al Vergat. Damunt du el Brasset que uneix la Biela amb la Cigonya.

BOMBA: Peça de fusa per elevat l’aigua i empenyer-la en una direcció determinada.

BOU: Barra, quadrada o octogonal, d’uns 2 metres de llarg per 7 cms de gruixa. Va unida a l’extrem de la Cigonya. A l’altre cap dú un cércol amb vuit ganxos per aguantar els cabestres que estan units al cap de l’Antena.

BRAÇOS: Són dos suports gruixats, ordinàriament d’ametler, clavats a la Torre per aguantar la Cigonya amb tot el Ramell.

BRASSET: Peça de ferro, unida a la Biela i la Cigonya, i comunica el moviment per pujar l’aigua.

CIGONYA: Colze que, juntat a la Biela pel Brasset, produeix el moviment rotatori del Molí.

COA: Apèndix giratori, en forma de V horizontal, clavat a la Torre. La Coa té tres elements principals: Puntal, Asta i Crossa. El Puntal, d’uns 12 per 7 cms. de gruix, està clavat damunt el Milà amb un porro de ferro, abaix, amb un punt de fusa a la Torre. L’Asta es un tauló, d’uns 7 m. de llarg, que al final dú la pala, feta de postetes d’un cm. de gruixa. La Crossa es un tauló d’uns 20 cms. per 7 de gruixa i sostén l’Asta amb la Pala.

COERRÍ: Es una Coa petita, amb les tres peces ja indicades: Puntal, Asta i Crossa, clavada a l’Asta i al Puntal de la Coa grossa. A l’extrem del Coerrí hi ha la corda que s’uneix amb les corrioles del Milà i així de dins l’Envelador s’estiren les cordes per posar o llevar el Molí del vent.

ENVELADOR:  Es la casa, quasi sempre quadrada en forma de torre. Dedins hi ha instal.lats tots els elements i components del Molí de Ramell.

ESTOPADA: Corda d’estopa enseguinada, que es col.loca dins la regata del Pistó.

ESTRELLA: Roda grossa de fusa, quasi sempre de vuit puntes, unida a la Cigonya.

GRABALDINA: Són dues peçes de fusa (mascle i femella), que ballen per girar el Molí i posar-lo al vent.

MILÀ: Tauló, posat en sentit horizontal, d’uns 6 m. dellarg, unit als Braços, amb una corriola a cada cap, per on passa una corda que serveix per posar o treure el Molí del vent.

PISTÓ: Embol, de fusa, que s’ajusta dins la Bomba per xupar l’aigua.

POU: Clot que es fa a la terra, enfondint fins a trobar un gorg d’aigua subterràni.

RAMELL: Fa referència al conjunt format pels elements més vistosos (pales, coa, etc) situats damunt l’Envelador i que fan possible el moviment rotacional gràcies a la força del vent.

REST: Barra de fusta, que va d’Antena a Antena, per completar el Ramell.

SOLETES: Peces de cuiro o de goma que es col.loquen una damunt el Pistó i l’altra damunt el Tubo-Embut i aguanteno expeleixen l’aigua, seguint el vaivé de la Cigonya.

TANCA-VELES: Barreta d’uns 4 per 4 cms. que va d’Antena a Antena, per subjectar les Veles.

TORTUGA: Peça d’ametler lligada al Travesser, per aguantar el Vergat.

TORRE: Són quatre taulons de llenya de nord, que es junten amb perns, i col.locada damunt la Grabaldina aguanta tot el Ramell.

TRAVESSER: Barra, ordinariament de llenya d’ametler, amb un forat al mig, per on passa el Vergat.

VELA: Peça prima de fusta, llarga com l’Antena, amb un cap més ampla que l’altra. El cap estret acaba amb una planxeta de ferro foradada per penjar-la a un pern que està al cap de l’Antena.

VERGAT: Barra llarga de ferro, a la qual va unit el Pistó que fa funcionar la Bomba.