ecomuseo son lladó

L’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos és una iniciativa gestionada des de i per l’agroturisme Son Lladó.

Es tracta d’una innovadora iniciativa amb un triple vessant ecològic, etnogràfic i cultural, amb l’objectiu principal de valoritzar el patrimoni material i immaterial lligat a la tradició agrícola i ramadera del municipi de Campos (sud de Mallorca), que està en clar risc de desaparició. La seva posada en valor resulta clau per fomentar una gestió integral i sostenible de l’ecosistema on està situat l’agroturisme Son Lladó, que no només es redueix a atributs mediambientals i ecològics, sinó també a l’equilibri de la incidència de la mà de l’home sobre ells.

Ecologia
Etnografia
Cultura

Resulta fonamental i necessari fer un treball de recuperació de tot el valor material i immaterial implícit en aquest patrimoni, així com també el “saber fer” lligat a totes aquestes pràctiques. Encara viuen les darreres generacions que posseeixen aquesta informació i la seva desaparició suposaria la pèrdua de biodiversitat associada a la cultura tradicional de Campos. Es fa imprescindible treballar en una perspectiva multidimensional, tenint en compte una diversitat de sensibilitats claus per al futur. Per un agroturisme com Son Lladó, que depèn d’un entorn ben conservat en un plànol mediambiental i cultural, és gairebé una obligació prendre un paper protagonista en la gestió i conservació de la destinació turística a la que pertany i a més d’oferir opcions per diversificar la oferta complementaria fer aquesta més atractiva i autèntica.

El projecte posa en valor l’ecologia, un concepte que va molt més enllà de la simple defensa i protecció del medi ambient i que estudia als éssers vius en conjunt, al seu entorn i la interacció que sorgeix d’aquesta relació. De fet, segons el propi diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola (RAE), l’ecologia és una part de la sociologia, que estudia la relació entre els grups humans i el seu ambient, tant físic com social.

ecomuseo son lladó

Actuacions

1. Condicionament d’espais

Restauració d’una part del paller i magatzem agrícola per ser emprats com a sales expositives de l’Ecomuseu. Reproducció d’una finca tradicional de regadiu del municipi de Campos als anys 50 amb un pou figurat, instal·lat després d’una restauració prèvia amb un dels primers equips d’extracció d’aigua muntats a Campos que funcionava amb bombes de pistó accionades per motors de gasoil. Muntatge exterior d’un molí de vent tradicional a escala, totalment equipat per bombeig d’aigua dins un safareig ja existent. Dos autèntics símbols emblemàtics del paisatge rural de Campos, imprescindibles per poder entendre in situ la realitat i la identitat del municipi. La resta d’espais es complementa amb màquines, eines i utensilis l’ús quotidià dels quals ha anat desapareixent amb el pas del temps, representant escenes com la matança del porc, l’elaboració del vi o diferents labors agrícoles.

2. Investigació i documentació

De cara a la seva posada en valor com a recursos turístics, en la fase prèvia a la inauguració de l’Ecomuseu s’ha realitzat un intens treball de documentació (a nivell d’informació i recopilació de recursos fotogràfics i audiovisuals), restauració de màquines i eines antigues i d’entrevistes personals.  Sobretot amb agents clau en el mapa rural del municipi de Campos, principalment pagesos, ferrers i mecànics que ja estan en un període avançat d’edat i amb els quals resultava imprescindible xerrar per salvaguardar tot el coneixement i saber fer lligat a pràctiques agrícola-ramaderes del poble. A partir d’aquest estudi d’investigació i documentació, s’ha elaborat un glossari de termes, eines i tècniques tradicionals i històriques relacionades, que serviran com a eix conductor de futurs recorreguts i actuacions a l’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos.

3. Àmbit educatiu

El vessant educatiu serà un dels eixos fonamentals del projecte. Es treballarà en diferents unitats didàctiques, adaptant els futurs continguts a visites escolars, amb un treball implícit de forma prèvia i posterior a la visita. L’objectiu és desenvolupar un component educacional des d’edats primerenques al voltant de l’estima de la identitat rural que els envolta, en aquest cas de Campos, on els nens puguin aprendre de forma pràctica qüestions relacionades amb el patrimoni natural, la cultura i el seu valor etnogràfic. Tot això introduint valors lligats a la pràctica d’un turisme sostenible perquè, d’alguna manera, puguin aprendre sense adonar-se que existeixen diferents societats, i que cada regió té les seves pròpies característiques i costums. Tot això contribuirà a crear en el nen una actitud oberta i tolerant cap als altres, ampliarà la seva curiositat per tot allò que és aliè al seu entorn social i posarà els fonaments pel que pot ser un viatge responsable i integrador amb els llocs que visiti en el futur.

4. Paisatgisme comestible

El projecte al voltant de l’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos està viu, pretén ser dinàmic. L’objectiu és la implementació d’un sistema agrícola-ramader sostenible i adaptat a les condicions reals de l’entorn, aplicant tècniques pel disseny d’un bosc comestible seguint patrons i mètodes de permacultura. Tot això amb l’objectiu de ser capaços de reproduir un ecosistema agrícola que produeixi menjar i aporti riquesa mediambiental i ecològica. Buscant una projecció a llarg termini, es combinaran espècies d’arbres amb arbustos i plantes, adaptades a les condicions climàtiques, paisatgístiques i naturals de la Finca Son Lladó, per obtenir així un ecosistema més resistent als recursos, a la pluviometria de la zona i menys depenent dels combustibles fòssils. Tot això tractant de millorar fins i tot els rendiments dels sistemes naturals, buscant connexions simbiòtiques que millorin les propietats de cadascun dels elements i éssers vius, dissenyant un hàbitat agradable i un model agrícola-ramader en perfecte equilibri.